سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لاله محمودیان – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد عمران-محیط زیست، دانشگاه شیراز، شیراز
ناصر طالب بیدختی – استاد عمران و محیط زیست، بخش راه و ساختمان دانشگاه شیراز، شیراز

چکیده:

با هدف توسعه پایدار، رودخان ههای تنظیم شده در حال حاضر به گون های در حال مدیریت هستند که محدوده وسیع تری از اهداف که شامل حفاظت از اکوسیستم پایین دست نیز است را شامل م یشوند. با این هدف مطالعات متعددی در جهت تعیینجریان زیس تمحیطی دررودخان هها انجام شده است و در حال حاضر رو شهای مختلفی به منظور برآورد جریان زیس تمحیطی سراسر جهان وجود دارد. بسیاری از رو شهای موجود بدون لحاظ کردن تغییرپذیری رژیم طبیعی جریان تلاش در تجویزجریان زیس تمحیطی به صورت یک مقدار ثابت حداقل م یکنند که این مقدار ثابت نم یتواند جوابگوی نیاز زیس تمحیطیرودخانه و سیل دشت با توجه به الگوی طبیعی جریان و تغییرات درون سالانه و میان سالانه آن باشد. در این مطالعه با توجه به آور دهای رودخانه در یک دوره ۳۵ ساله در ایستگاه هیدرومتری نوذرآباد که در پایین دست سد مخزنی گلورد برروی رودخانه نکا قرار گرفته است دبی زیس تمحیطی رودخانه با استفاده از رو شهای هیدرولوژیکی متداول شامل روشTennant احتمال وقوع % ۹۵ ، دبی حداقل ۷ -روزه با دوره بازگشت ۱۰ سال(۷Q10 روش اسماختین محاسبه شد و نهایتا نتایج آنها با استفاده از آنالیز IHA/RVA مورد ارزیابی قرار گرفت.