سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

اخگر پوزن – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی
بهمن یارقلی – عضو هئیت علمی موسسه تحقبقات فنی و مهندسی کشاورزی و مدیر پروژه های کیفی
علیرضا مساح بوانی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران )پردیس ابوریح

چکیده:

با توجه به نگرانی های موجود در مورد کمبود منابع آب شیرین و مسایل و مشکلات پیش روی ما برای تأمین آب مورد نیاز کشوور،به نظر می رسد توجه به بازیافت و استفاده از فاضلاب تصفیه شده و لجن حاصل از آن برای مصارف کشاورزی امری اجتناب ناپوییراست. در این راستا، یکی از مهمترین عواملی که باید مد نظر قرار گیرد غلظت فلزات سنگین موجود در ایون پسابها است. در ایونپژوهش تاثیر غلظت کادمیوم در آب و خاک آلوده، بر مقدار جیب و تجمع آن در اندامهای مختلف چهار محصول زراعی رایور درکشور در سه تیمار و سه تکرار بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصوادفی ، موورد بررسوی قورار گرفتهاست. تیمارها شامل غلظتهای صفر، ۲۲ و ۲۵ میلی گرم کادمیوم در آب می باشند. بر اساس نتایر حاصل، میزان تجمع کوادمیب باافزایش غلظت آن در آب آبیاری نسبت مستقیب دارد و نشان می دهد که جیب کادمیوم توسط این گیاهان فقط به ح وور یون کادمیوم قابل جیب در محیط ریشه بستگی دارد. وجود یون کادمیوم در همه اندام های گیاهان مورد بررسی حاکی از این است کهیون کادمیوم جیب شده به تمام اندام های این گیاهان منتقل می شود. البته نحوه انتقا و تجمع کادمیوم در اندام های مختلف به ۲ گونه گیاه بستگی دارد. همچنین نتایر نشان می دهد بجز تیمار شاهد در سایر تیمارها میزان تجمع کادمیوم در بخشهای مختلفگونه های مورد مطالعه بیش از حد مجاز برای مصارف انسانی است و تجمع کوادمیوم در بخش خوراکی بقولات نخود و عدس بیشتر از غلات دگندم و جو است