سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمحمدجعفر ناظم السادات – دانشیار بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز
حبیب اله قائدامینی – کارشناس ارشد مرکز پژوهشهای علوم جوی اقیانوسی دانشگاه شیراز
مرجان کوهی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

پدیده النینو نوسانهای جنوبی ENSO و نوسانهای دهه ای اقیانوس ارام PDO الگویی از متغیرهای اقلیمی اقیانوس ارام می باشد که فازهای آن ها به ترتیب در مقیاس زمانی سالانه و درون دهه ای حدود ۲۰ تا ۳۰ تغییر می نماید دراین پژوهش جاپای این پدیده ها و برهمکنش آنها بر نوسانهای بارش زمستانه ۹ ایستگاه استان خوزستان درسالهای ۲۰۰۵-۱۹۸۵ ارزیابی شد یافته ها نشان داد که هیچ کدام ازاین دو پدیده به تنهایی نوسانهای بارش زمستانه خوزستان را توجیه نمی نمایند با این وجود برهمکنش پدیده ENSO در دوران بسیار گرم PDO نشان بسیار ارزنده ای بر نوسانهای بارش زمستانه این پهنه دارند همزمان با چیرگی فاز سرد ENSO در دوران بسیار گرم PDO مقادیر زمستانه به اندازه بسیار زیادی نسبت به میانگین درازمدت این فصل افزایش می یابد.