سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

یحیی حساس یگانه – استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
مسعود غلام زاده لداری – دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

حسابرسان کجا بوده اند این یک سؤال آشنا بعد از فاش شدن تقلب های مالی و بروز رسوایی ها و بحرا نهای مالی در همه جای دنیا است. در ایران نیز پس از برملا شدن تقلب بانکی اخیر، برخیرا مطرح کردند. ادعای شکست حسابرسی به طور عام و کیفیت « شکست حسابرسی » کارشناسان ادعای پایین حسابرسی به طور خاص، چیزی نیست که با یک تحلیل ساده بتوان مطرح کرد. در پیش گرفتنرویکرد صفر و یک در زمینه اثربخشی و کیفیت حسابرسی اشتباهی بزرگ است که برخی محققین، مقررا تگذاران و شاغلین در حرفه حسابرسی سا لها دچار آن هستند. در این مقاله به تبیین این اشتباه وپیشنهاد راهکار جهت رهایی از آن م یپردازیم و چارچوبی را برای انجام یک تحقیق جامع دانشگاهی معرفی م یکنیم.درک جامع محرک های کیفیت حسابرسی مستلزم انجام تحقیق در کلیه سطوحچارچوب ارائه شده در این مقاله است. در این مقاله، نمون ههایی از تحقیقات حسابرسی انجام شده برایهر کدام از ابعاد چارچوب ارائه م یشود و مشاهده خواهیم کرد که در بعضی از حوز هها حتی در سطح بین المللی تحقیقات اندکی انجام شده است. هدف این مقاله مرور ادبیات نم یباشد، بلکه م یخواهیم توضیح دهیم که چطور م یتوانیم در یک تحقیق جامع، به مطالعه ابعاد مختلف کیفیت حسابرسیبپردازیم و در نهایت ادعا کنیم که کیفیت حسابرسی در ایران در چه سطحی است؟