سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عباس کسب دوست – مدرس دانشگاه پیام نورارومیه
افشین محب نیاهمدانی – کارشناس ارشد
موسی امینی – کارشناس ارشد مدیریت صنایع

چکیده:

باتوجه به نقش شبکه بانکی درارایه خدمات مالی و پویایی اقتصادهرجامعه ای درپژوهش حاضر ارزیابی تکنیکهای موثر بازاریابی داخلی بانک بررسی و ازتکنیک آماری t تک نمونه ای جهت انجام آزمون فرضیه بهره گرفته شده است جامعه آماری تحقیق شعب بانکهای خصوصی سطح شهرستان ارومیه هستندداده های مورد نیاز ازطریق پرسشنامه جمع اوری گردیده ونتایج نشان میدهد نگرش کارکنان شعب بانکهای خصوصی سطح شهرستان ارومیه به تکنیکهای بازاریابی ارایه شده است دراین پژوهش بالاتر از میانگین است بنابراین از این تکنیکها میتوان به منظور افزایش رضایت کارکنان این بانکها درجهت انجام بازاریابی داخلی که خود دربرگیرنده ارایه خدمات مناسب به کارکنان به عنوان یکمحصول و ایجاد رضایت و وفاداری درایشان بهره برد و به تبع آن حصول رضایت و وفاداری مشتریان خارجی و نهایتا سودآوری بانک ها را تضمین کرد.