سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی مختاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حفاری-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

هدف این مقاله مق ایسه عملکرد سیستم تاپ درایو و روش معمول حفاری به وس یله کل ی و می ز دوار م ی ۲۰ کل زمان حفاری یک چاه را دارد و لی – باشد.مطالعات قبلی نشان می ده دد تاپ در ایو توان ایی کاهش % ۲۵ این مقاله این نت ایج را د ر کاربرد تاپ در ایو در ایران با چا لش مواجه می کند. بدین منظور دو چاه مشابه در میدان گچسارا ن که یکی تاپ در ایو و دیگری کلی انتخاب شدند و کل پروسه عملیات از ابتدا تا انتها در آنها آنالیز ش د. نتایج ضمن ت ایید کاهش بع ضی زمان ها مانند زمان اتصال وپیمایش لوله ه ا ، به این موضوع اشاره دارد که به د لیل زمان ه ای الق ایی مانند زمان تع میر،نصب و انتظا ر، عملکرد تاپ در ای و خنث ی شده اس ت. همچنین این برر سی نشان داد که بع ضی مش کلات عم لیاتی مانند عدم ب هینه سا زی حفا ری و هرزر وی گل حفاری وجود دارد که به مراتب با ه زینه ای کمتر از ت اپ در ایو قابل حل اس ت. در واقع ای ن پروژه در م سیر خود با سه مسئله ضرورت آنالیز حفاری، اولویت گذاری امور و یکیارچگی امور مواجه شد.