سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طیبه احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان
عزیز رحیمی چاکدل – عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
آرش برجسته – دکتری زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک، عضو هیئت علمی- صنعتی وزارت نیرو،

چکیده:

مورفوتکتونیک اشکال و فرمهای مختلف سطح زمین که تحت تأثیر عوامل و پدیده های زمین ساختی تشکیل شدهاند، را مورد مطالعه قرار میدهد. در این پژوهش با بهرهگیری از شاخصهای ژئومورفومتریک از قبیل شاخص طول- شیب رودخانه (SL)، شاخص عدم تقارن حوضه زهکشی (AF) مورفوتکتونیک منطقه لالی گتوند مورد بررسی قرار گرفته است. جهت دستیابی به این امر استخراج خطواره ها و آبراهه ها از نقشه DEM با استفاده از روشهای مختلف سنجش از دور و محاسبه ی اندیسهای ژئومورفومتریک از قبیل، شاخص شیب طول رودخانه، شاخص عدم تقارن حوضه زهکشی صورت پذیرفته است. با توجه به نتایج بدست آمده از محاسبهی شاخصها و همخوانی روند آبراهها با روند شکستگیهای منطقه نشان میدهد که مورفولوژی رودخانهها و روند آبراههها در منطقه تحت تأثیر عملکرد تکتونیک فعال بوده است