سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نعمت الله محبی – دانشجوی دکتری علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران
رحیم محبی گرگری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران
مجید عزیزی – دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران

چکیده:

صنعت مبلمان علاوه بر دیدگاه اقتصادی و اجتماعی از دیدگاه محیطزیستی نیز مهم بنظر میرسد، بنابراین لزوم حرکت بسمت توسعه پایدار در این صنعت ضروری بنظر میرسد. هدف از این مطالعه تعیین و ارزیابی شاخصهای مؤثر بر توسعه پایدار صنعت مبلمان چوبی ایران توسط فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) میباشد. برای این منظور پس از بررسیها و مطالعات اولیه، مرور منابع و مصاحبه با تعدادی از صاحبان صنایع مبلمان و کارشناسان مرتبط ، ۳۹ شاخص شناسایی گردید و در ۷ گروه کلی فنی، انسانی، فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی، مواد و محصول، قوانین و مقررات و محیط زیستی تقسیم شدند. مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی طبق پرسشنامههایی که تنظیم، توزیع، ارزیابی و نتایج در محیط نرم افزار اکسپرت چویس تحلیل شده، بهکار گرفته شد. نتایج نشان میدهد زیرشاخصهای افزایش ثبات اقتصادی در کشور، توسعه خوشه- های صنعتی مبلمان، تنظیم تعرفه واردات مبلمان و مصنوعات چوبی، کاهش مواد فرار آلی و شناسایی بازارهای هدف به- ترتیب دارای بالاترین اولویتها میباشند.