سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا رازقی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
فائز بشیری راد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران خاک و پی

چکیده:

ارزیابی نشست های سطحی ناشی از حفاری تونلها بویژه درخصوص تونلهای حفاری شده درنواحی شهری اولین گام درکنترل تغییرشکلهای سطحی به شمار میروددرحالیکه امروزه توزیع نرمال نشست های سطحی برای تونلهای دایره ای مکانیزه ارایه شده توسط پک ۱۹۶۷ نظریه ای پذیرفته شده محسوب می شود اما مطالعه چندانی درخصوص تونل های حفاری شده به روش NATM با مقاطع غیردایره ای دردسترس نیست در این قماله سعی شده است تا با چهاررویکرد مختلف با تکیه برنتایج نشست سنجی وهمگرایی سنجی تونل رسالت تهران به ارزیابی توزیع نشست های سطحی برای زوج تونلهای غیردایره ای پرداخته شود چهاررویکرد مختلف مدنظر قرارگرفته دراین مطالعه عبارتنداز: فرض یک منحنی واحد نرمال برای زوج تونل ومحاسبه توزیع با استفاده ازنتایج همگرایی سنجی درعمق فرض منحنی های نرمال مجزا برای هریک از تونلها و محاسبه توزیع با استفاده از نتایج همگرایی سنجی درعمق درنهایت فرض یکمنحنی نرمال برای زوج تونل و محاسبه توزیع نشست های سطحی با استفاده از حداکثر نشست ثبت شده برروی زمین.