سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان شعبان زاده – عضو هیات علمی گروه عمران موسسه آموزش عالی خزر محمودآباد
سیدمحسن اسماعیل زاده – کارشناس ارشد عمران- سازه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد تفرش

چکیده:

شکست گسترده اتصالات در قابهای خمشی فولادی در زلزله نورثریج بیانگر ضعف عمده در روند طرح و اجرای این اتصالات بود. طبق بررسیهای آزمایشگاهی و تحلیلی، یکی از مسائل ناشناختهای که در اتصالات گیردار وجود دارد، نحوه توزیع برش قائم در بال و جان تیر در مقطع اتصال است، درصورتیکه در روابط آییننامهها برای بال برشی درنظر گرفته نمیشود. در راستای حل این معضل ایدههای متعددی دراجرای اتصالات مطرح گردید که از آن جمله میتوان به اتصالات تیر با جان شکافدار اشاره نمود. هدف از انجام این تحقیق بررسی نحوه توزیع واقعی برش قائم در بال و جان تیر در مقطع اتصالات گیردار تیر با جان شکافدار و اتصالات گیردار رایج در ۱۴ حالت با طول دهانه های مختلف در نرمافزارANSYS میباشد و این ایده که اتصال تیر با جان شکافدار قادر به کاهش قابلتوجه برش در بال و جان تیر در مقطع اتصال است بررسی میگردد.