سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آزاده حسینی بالام – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه اصفهان
اکبر قاضی فرد – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
رسول اجل لوئیان – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان۲

چکیده:

سد خاکی خنچه در جنوب غرب شهر کاشان د راستان اصفهان قرار دارد. در این مقاله ب ااستفاده از نتایج حاصل از گمانههای اکتشافی و مطالعات آزمایشگاهی، به بررسی وضعیت ژئوتکنیکی توده سنگهای ساختگاه سد پرداختهشده و سرانجام با مطالعه وضعیت زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد و انجام طبقهبندی DMR و RMR بر روی این سنگها، کیفیت آنها ( در ارتباط با پایداری سد در مقابل لغزش) مورد ارزیابی قرار گرفت هاست. برای این منظور، از اطلاعات ۱۲ حلقه گمانه حفر شده به طول۴۹۳ متر در محور س داستفاده شد هاست.