سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا شاکرین – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان
اکبر قاضی فرد – دانشیار زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان
مرتضی جعفرخانلو – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، شرکت مهندسین مشاور زاینداب اصفهان

چکیده:

با توجه به اینکه رفتار کلی توده های سنگی وابستگی ب سیار زیاد ی به خصوصیات و ویژگی های ناپیوستگ یهای موجود در توده های سنگی دارد، شناسای ی انواع شکستگی های رایج در توده های سنگی می تواند به محققین در پیش بینی و ارائه یک تعریف صحیح از رفتار کلی توده سنگ در دراز مدت کمک نماید.معمولاً نتایج حاصل از رده بندی های مختلفی که بر روی توده های سنگ انجام می پذیرد، در اجرای برنامه ها و طرح های مهندسی که در توده های سنگی به اجرا در م یآیند م یتواند مورد استفاده قرار گیرد. اغلب ر ده بند ی های انجام شده بر روی توده های سنگی معمولاً با انتخاب مهم ترین و موثرترین پارامترها در رفتار مهندسی توده های سنگی صورت می گیرد. بنحوی که موضوع رده بندی توده سنگ در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین موضوعات و مسائل مکانیک سنگ و همچنین مهندسی سنگ به شمار می آی د. متداول ترین سیست مهای طبقه بندی، رده بندی RQD و RMR می باشند. در این مقاله با مطالعه وضعیت زمین شناسی ساختگاه سد و انجام طبقه بندی DMR بر روی این سنگ ها کیفیت آنها (در ارتباط با پایداری سد در برابر لغزش) مورد ارزیابی قرار گرفته است.