سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زینب شاهپوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلا
ویلما بایرامزاده – استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
وحیدرضا صفدری – استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رقیه جیرودنژاد – کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

در معرض قرار گرفتن گیاهان با آلودگی های کادمیم خاک، می تواند باعث تغییرات متابولیکی و کاهش رشد آنها شود. بنابراین، هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی توان گیاه پالایی گونه افرا پلت (Acer velutinum) برای پالایش خاکهای آلوده به کادمیم و مطالعه تأثیر آلاینده های کادمیم خاک برخصوصیات آناتومیک آن می باشد. در ای ن مطالعه، نهال آلوده به کادمیم و مطالعه تأثیر آلاینده های کادمیم خاک برخصوصیات آناتومیک آن می باشد. در ای ن مطالعه، نهال ۶۴ ،۳۲ ،۱۶ ،۸ ،۰میلی گرم بر کیلو گرم خاک) به مدت۶ ماه قرار گرفتند. برخی از ویژگی های آناتومیکی از جمله میانگین مساحت آوند( ،(mμ۲ ) تعداد آوند در وا حد سطح ۲MM) )و درصد مساحت آوند % در تیمارهای مختلف اندازه گیری شد. نتا یج نشان داد م ی انگین مساحت آوند با افزایش سن گیاه درهمه تیمارها افزایش یافت. اختلاف معن ی داری (P<0.05)در می انگین مساحت آوند ها ب ین گذارد. تعداد آوند در واحد سطح MM2با افزایش سن در همه تیمارها روند کاهش ی را نشان داده است ولی این کاهش در نهال ها یی که در معرض کادمیم قرار گرفتند (در مقایسه با کنترل) چشمگیرتر بوده است. همچن ین درصد مساحت عناصر آوند ی بین تیمارها اختلاف معنی داری((P<0.05)نشان نداد. هر چند روند تغ یی رات آن از مغز به سمت پوست ( با افزایش سن نهال) در نهال های شاهد و نهال هایی که در معرض آلاینده بودند متفاوت بود. بنابرا ین ،می توان نتیجه گرفت که خصوصیات آناتومیکی افرا پلت ممکن است بوسیله آلاینده های کادمیم خاک تحت تأث یرقرار گیرد. همچنین به منظور بررسی توان گیاه پالایی، میزان کادمیم در خاک ، ساقه و ریشه افرا پلت با دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. نتایج حاصل نشان داد که گونه افرا پلت توانایی پالایش خاک مورد مطالعه را ندارد.