سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن کاظمی – دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
افشین دانه کار – ۱دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه تهران
زهرا کاشانی – ۲دانش آموخته کارشناسی محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه تهران

چکیده:

ارزیابی توان سرزمین به عنوان هسته مطالعات محیط زیست و به مشابه پیشگیری و حتی درمان بحران های زیست محیطی به شمار می رود. از این رو پیش از اجرای توسعه، تعیین توان سرزمین برای کاربریهای مختلف ضروری است. بخش اعظم انتقال خط لوله از حوزه آبریز کل مهران صورت می گیرد. که قسمت زیادی از حوزه آبریز، ارتفاعی کمتر از ۱۵۰۰ متر دارد. این حوضه در فرآیند توسعه صنعتی قرار دارد و ضروری است که قبل از هرگونه بارگذاری توسعه در آن مورد مطالعات توان سنجی محیطی قرار گیرد. در ارزیابی از روش Mc Harg، مدل اکولوژیکی متداول در ایران و ابزار GIS استفاده شده است. در قالب این فرآیند، ابتدا منابع منطقه (اکولوژیکی و اقتصادی _ اجتماعی)شناسایی گردید. سپس با تلفیق و رویهم گذاری لایه های اطلاعاتی در سامانه Arc gis نقشه یگا نهای اکولوژیکی منطقه به همراه جدول ویژگیهای واحد، ایجاد و نسبت به ارزیابی توان منطقه اقدام و مناطق مستعد برای کاربری صنعتی مشخص گردید. نتایج نشان داد توان فیزیکی جهت انتقال گاز بر این اساس است که طبقه ی ۱ با ۷۶/۲۷ درصد و طبقه ی ۲ با مساحت ۳۴/۲۱ درصد و در نهایت طبقه ی ۳ با ۸۸/۵۰ درصد را به خود اختصاص دادند. برای استقرار کاربری با توان ۱ لازم است که تمام ویژگی های یگان تحت بررسی با مدل مورد نظر هم خوان باشد. لکن پیروی حتی یکی از مولفه های طبقه ۳ در یک یگان کافی است که یگان مورد نظر برای استقرار کاربری نا مناسب معرفی کنیم