سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالمحمد میکائیلی – دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه پ
اسماعیل یمرلی –

چکیده:

ارزیابی توان اکولوژیک، سنجش موجودی و توان بالقوه سرزمین با ملاک ها و معیارهای مشخص و از پیش طرح ریزی شده است. این مطالعات به عنوان پایهای برای تصمیم گیری و برنامه ریزی استفاده از سرزمین در تمام نقاط جهان به کار گرفته می شود. برای دانستن اینکه از نظر توسعه فیزیکی و کالبدی منطقه مورد بررسی (حوضه شصت کلا) درمحدوده خود با چه محدودیتها و امکاناتی روبرو است، لازم است پارامترهای موثر در توسعه موجود در منطقه مورد مطالعه قرار گیرند. در این تحقیق پارامترها از مدل توسعه شهری، روستایی و صنعتی گرفته شده است. هدف اصلی در پیش بینی (بر اساس تجربیات محلی) یا سنجش (بر اساس استنتاج اطلاعات به دست آمده از محل) کیفیت سرزمین برای یک کاربری خاص از نظر تولید (محصول یاظرفیت برد)، آسیبپذیری (سیل، زلزله، زمین لغزش) و نیازمندی های مدیریت برای توسعه پایدار است. با توجه به اینکه شناسایی و جمع آوری اطلاعات سطحی و رقومی گام اول است به جمع آوری و ارائه آن پرداخته و با استفاده از نرم افزارGIS و روش های به روز تلفیق نقشه ها ی موضوعی در آن با امتیاز دهی، به تلفیق پارامترها پرداخته شد که در نقشه ها ی به دست آمده کلاس توسعه نقاط مختلف حوضه تعیین گردید. نتایج به دست آمده از نقشه ها ی تلفیقی (چند پارامتری) کلاسبندی توسعه روستایی، شهری و صنعتی را نشان داده که از ۶ روستای موجود در حوضه شصت کلا ۴ روستا دارای کلاس بالای توسعه و دو روستا در کلاس پایین تر توسعه از لحاظ پارامترهای مدل توسعه شهری، روستایی و صنعتی قرار دارند