سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهروز کیانی طلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان
فرهاد شهرکی – عضو هیئت علمی مهندسی شیمی و معاون تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بل
مهدی گوهررخی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران
سجاد خاکپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

آسیبهای مختلفی ایمنی صنایع نفت و گاز را تهدید میکند. برای بررسی و پیشبینی رفتار آسییب های وارده به تجهیزات فرآیندی در سال ۲۰۰۲ استانداردAPI579ارزیابی توانایی تجهیزات برای ادامه عملیات( انتشار یافت یک آسیب متداول، خوردگی ناشی از حرکت سیال میباشد ک باعث کاهش ضخامت در سطوح تجهیزات میشود.در این استاندارد علاوه بر تعیین حداقل ضخامت لازم و حداکثر فشار مجاز کاری بر اساس مییزان خوردگی، توانتجهیزات آسیب دیده نیز از لحاظ کمی در س مرحل ارزیابی میی شیود در هیر مرحلی یول عمیر مفیدی برای تجهیزات تعیین میگردد و پیشنهاداتی برای ادام عملیات داده میشود. خطوط لول یکی از تجهیزاتی است که دراین استاندارد بررسی شده است. در این مقال با استفاده از کدنویسی معادلات حاکم بر خطوط لول حداقل ضخامت لازم، حداکثر فشار مجاز کاری و ول عمر باقیمانده برای خط لول آمین پتروشیمی خارک را محاسیه ، و نتایج رادر دو مرحل ارزیابی کردهایم. در ارزیابی مرحل اول شروط لازم برای ادام عملیات خط لولی برقرار نشد و طول عمر مفیدی برای لوله تعیین نگردید. ولی در مرحل دوم با توجه به ا طلاعات جزئیتر شروط لازم برقرار گردید و طول عمری حدود دو سال برای خط لوله محاسه شد.