سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

علی رضا کنفچیان – اداره کل شیلات استان فارس
زینب صبوری – اداره کل شیلات استان فارس

چکیده:

فاضلاب تولید شده توسط جوامع شهری و مرکز صنعتی از جمله مهمترین عوامل آلوده کننده منابع آب است.شهر شیراز به عنوان یکی از کلان شهرهای کشور فاقد سیستم مناسب جمع آوری ، دفع و تصفیه فاضلاب است . منطقه مورد مطالعه در شمال غرب شهر شیراز در برگیرنده چندین شهرک مسکونی می باشد که فاضلاب حاصل از آنها از طریق چاه جذبی و شبکه جمع آوری شده و به تصفیه خانه اضطراری فاضلاب شیراز منتقل می شود . مشکلات سیستم فاضلاب در شهرکهای مذکور غیر قابل نفوذ بودن اراضی منطقه و عدم امکان استفاده مناسب از چاه جذبی ، فاصله زیاد این منطقه از تصفیه خانه اضطراری فاضلاب شیراز (حدود ۴۰ کیلومتر) امکان آلودگی آب ، خاک و هوا د رمنطقه و تشدید آلودگی مناطق جنوب شهر می باشد که احداث یک تصفیه خانه فاضلاب را در منطقه مذکور اجتناب ناپذیر می نماید. با توجه به اینکه تصفیه خانه فاضلاب همانند بسیاری از طرحهای عمرانی آثار و پیامدهای مثبت و منفی بر محیط زیست فیزیکی ، بیولوژیکی و اقتصادی – اجتماعی منطقه خواهد گذاشت ، استفاده از اصل جامع نگری (اکولوژیک و اقتصادی – اجتماعی ) و تلفیقی بودن در اجرای این پروژه ضروری است به گونه ای که محل اجری پروژه باید از نظر توجه به مبانی اکولوژیک و واقعیات اقتصادی – اجتماعی جامع نگر بوده و از نظر هماهنگی رشد و توسعه بخشهای مختلف اقتصادی تلفیقی باشد و با حداقل دخالت در شرایط محیطی (طبیعی و انسانی ) همراه باشد . در این مقاله با استفاده از روش سیستمیک اصول مذکور در مکانیابی محل احداث تصفیه خانه فاضلاب در محور شمال غرب شهر شیراز رعایت شد . در این روش از نقشه منابع اکولوژیکی پایدار و سایر منبع اکولوژیک و رویهم گذاری آنها ، نقشه یگان زیست محیطی و جدول ویژگی آنها تهیه شد . ویژگی هر یک از یگانها با مدل اکولوژیکی ساخته شده ( صرفا جهت اجرای پروژه در منطقه مورد مطالعه ساخته شد) مقایسه و توان اکولوژیکی هر یگان جهت اجری پروژه مشخص گردید . در نهایت با در نظر گرفتن ویژگی منابع اقتصادی – اجتماعی نظیر شبکه دسترسیها – کاربریهای موجود – طرحها و پروژه های در دست اجرا و مالکیتها توان زیست محیطی هر یگان مشخص گردید.