سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه مهاجری برج قلعه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
علی باقرزاده چهارجویی – دکتری کشاورزی
رضا صدرآبادی حقیقی – دکتری کشاورزی

چکیده:

آمایش سرزمین علمی است که باتوجه به ویژگیهای اکولوژیک سرزمین و شرایط اقتصادی اجتماعی آن نوع استفاده بهینه ازسرزمین را مشخص می سازد ارزیابی توان اکولوژیک به عنوان مرحله میانی امایش سرزمین توان بالقوه یا نوع کاربری طبیعی سرزمین را تعیین می کند جهت ارزیابی توان اکولوژیک حوضه سنگاب به روش تجزیه و تحلیل سیستمی مخدوم پس ازمطالعه و شناسایی عوامل اکولوژیک اعم ازعوامل فیزیکی عوامل زیستی و عوامل اقتصادی اجتماعی و تهیه نقشه های منطقه از سازمان های مربوطه تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS صورت گرفته است درنهایت با استفاده ازمدل مخدوم و مطابق با ویژگیهای منطقه توان اکولوژیک حوضه سنگاب برای کاربری های کشاورزی و مرتعداری مشخص شده است.