سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا کرمیان – پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
مجید اونق – استاددانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

درآمایش حوزه آبخیز کوهدشت که مساحت آن ۴۵۶ کیلومتر مربع است نقشه های طبقات ارتفاعی درصد شیب جهت های جغرافیایی ویژگیهای خاکشناسی تیپ و تراکم پوشش گیاهی با هم ترکیب شده نقشه نهایی واحدهای زیست محیطی به دست آمد همچنین ویژگی های اقلیم شناسی منابع اب شبکه جاده و نقشه وضعیت فعلی بیابانزایی برای هرواحد ثبت گردید و مطالعات اقتصادی و اجتماعی از طریق پرسشنامه انجام شد درنتیجه فرایند آمایش سرزمین ۷۹۳ واحد زیست محیطی مشخص گردید ارزیابی و طبقه بندی توان توسعه آبخیز کوهدشت ازطریق مقایسه ویژگیهای اکولوژیکی هرواحد زیست محیطی با مدل اکولوژیکی کاربری ها انجام شد سپس ویژگیهای اکولوژیکی پایدار و ناپایدار هرواحد زیست محیطی و کاربری فعلی آن مشخص گردید درهریک از واحدهای زیست محیطی نیز ارزیابی توان اکولوژیکی برای کاربریهای کشاروزی مرتعداری جنگلداری توریسم گسترده توسعه شهری آبزی پروری و حفاظت صورت پذیرفت و با تلفیق ارزیابی با نیاز اقتصادی و اجتماعی منطقه کارآمایش سرزمین حوزه به پایان رسید.