سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جعفر مرشدی – استادیارژئومرفولوژی دربرنامه ریزی محیطی دانشگاه آزاد اسلامی واحدشو
سمیه ولی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی محیط زیست

چکیده:

توریسم یکی ازبزرگترین وسریع ترین صنایع درحال رشددرجهان است دربرخی ازکشورهامنبع مهم درآمد،اشتغال وثروت می باشدوبه عنوان یکی ازپدیده های اقتصادی اجتماعی درقرن بیستم قابل ملاحظه است.رشداین صنعت درهرکشورنیازمنداستراتژی مناسب وبرنامه ریزی مدیریتی موثراست . ارزیابی توان خود به عنوان هسته مطالعات زیست محیطی بستری مناسب برای برنامه ریزی محیط زیستی فراهم می آورد. بااستفادهازروش ارزیابی توان راهکارهای کوتاه مدت مدیریت بهره برداری ازوضع موجودوهمجنین برنامه ریزی میان وبلندمدت برای دستیابی به وضع مطلوب حاصل خواهدشد .ازتحلیل سلسله مراتبی برای تعیین بهترین مکانجهت کاربری مذکور بر پایه ی ۹،معیاراستفاده شده است.این مدل باروش وزن دهی پارامتریک در AHP وتحلیل های فضایی در GIS همراه شدتاامکان نمایش بهترین توان سرزمین فراهم آید. براساس روش AHP مشخص شدکه منطقه دارای توان بالایی جهت کاربری مذکور می باشد