سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید علی جوزی – گروه محیط زیست_ارزیابی و آمایش سرزمین،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم ت
فائزه ملک میرزایی – گروه محیط زیست_ارزیابی و آمایش سرزمین،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم ت

چکیده:

امروزه طبیعتگردی در میان گونههای مختلف گردشگری از جایگاه ویژه و رشد قابل توجهی برخوردار است. شهرستان دهلران در استان ایلام، با انواع بومسازگان کوهستانی، بیابانی، و مرتعی دارای قابلیتهای فراوانی برای اکوتوریسم میباشد. هدف این پژوهش ارزیابی توان اکولوژیک به منظور استقرار کاربری اکوتوریسم میباشد. در این پژوهش پس از تعیین فاکتورهای مؤثر در ارزیابی توان اکولوژیکی ( ۱۶ فاکتور و ۱۰ محدودیت) از طریق روشDelphi لایههای اطلاعاتی مورد نیاز به صورت رقومی تهیه، گردآوری، آمادهسازی و استاندارد شدند. وزن و رتبه فاکتورها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP) و مقایسه دو به دو فاکتورها نسبت به هم محاسبه گردید. سپس با تلفیق لایههای اطلاعاتی و آنالیز در نرمافزار ArcGIS9.3 نقشه فازی ارزیابی توان اکولوژیکی تهیه شد، در ادامه پس از تهیه نقشه نهایی که در آن زونهای با توان بالا، متوسط، و ضعیف مشخص بودند، در نهایت سطوحی را که هر کدام از توانها در سطح شهرستان به خود اختصاص داده بودند، محاسبه و جمع بندی گردید