سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید احمدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری
اردوان قربانی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
فرشاد کیوان بهجو – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

دربسیاری ازمناطق خشک و کوهستانی ایران انتخاب کاربری و مدیریت زمین بدون توجه به قابلیت و توان سرزمین انجام می شود که سبب اتلاف سرمایه و کاهش ظرفیت محیطی می گردد دراین تحقیق ابتدا نقشه های پایه شامل توپوگرافی زمین شناسی خاکشناسی پوشش گیاهی اقلیم سنگ شناسی و … تهیه شد سپس با استفاده از مدل سیستمی رایج درآمایش سرزمین و به روش دو ترکیبی مدل مخدوم تعدیل شده لایه های اطلاعاتی بصورت متوالی با هم تلفیق و نقشه بندی گردید نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که از مجموع ۱۰۰۰۵ هکتارمساحت حوضه کاربری زراعت بیشترین و درمرحله دوم کاربری مرتعمی باشد.