سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده فلطمه سوزنده پور – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
علی اکبر کریمیان – استادیار دانشگاه یزد
علی طالبی – استادیار دانشگاه یزد
محمد تقی دستورانی – دانشیار دانشگاه یزد

چکیده:

ارزیابی محیط به طور ساده به معنای دادن ارزش به یک واحد سرزمین است. بهره برداری بهینه و اصولی از منابع طبیعی و ساماندهی کاربری اراضی بر اساس توان اکولوژیکی آن، در راستای توسعه پایدار، نقش مهمی در مدیریت محیط و جلوگیری از تخریب محیط زیست دارد. در این مطالعه جهت تعیین کاربری های مختلف حوزه شور و شیرین، با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی، ابتدا نقشه پایه شیب، جهت و ارتفاع، از روش مدل رقومی- ارتفاعی، تهیه گردید، سپس با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سیستمی در محیط GIS، نقشه واحدهای شکل زمین و نقشه یگان های زیست محیطی حوزه آبخیز تهیه شد. برای ارزیابی توان زیست محیطی منطقه برای کاربری های مختلف از مدل های مناسب بر اساس شرایط منطقه استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق، نشان داد که منطقه، برای توسعه شهری و روستایی نامناسب، در حالی که با توجه به وضعیت خاص و کوهستانی منطقه توریسم گسترده بیش ترین سطح حوزه را به خود اختصاص داده است.