سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی جهانی – دانشجوی دکتری جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
مجید مخدوم فرخنده – استاد گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
جهانگیر فقهی – دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
وحید اعتماد – استادیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه برنامهریزی صحیح و همه جانبه محیطزیست بر پایه شناخت استعدادها و ارزیابی توان تولیدی سرزمین استوار است. منطقه مورد مطالعه بخش پاتم جنگل آموزشی و پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهرانمیباشد. به طور کلی در این تحقیق ابتدا به شناسایی منابع اکولوژیکی و منابع اجتماعی- اقتصادی و سپس به تفسیر و جمع بندی دادهها و ایجاد یگان نقشهسازی در محیط نرم افزارARC GIS پرداخته شد. در این واحدهای همگن با بررسی منابع اکولوژیک و به کمک مدل ویژه، توان منطقه برای کاربری تولید چوب ارزیابی میشود. نتایج حاصل از این تحقیق مشخص نمود که تنها قسمتی از این جنگل( ۲۷ درصد) با توجه به مقیاس کار ( ۱:۱۰۰۰۰ ) قابلیت مدیریت جهت تولید چوب را دارا میباشد. مدیریت جنگل بر اساس توان اکولوژیکی واستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS) امری ضروری جهت بهرهوری پایدار از اکوسیستمهای جنگلی است چرا که در این تحقیق شاهد هستیم که تمام سطح یک بخش از جنگل توان لازم جهت یک کاربری(تولید چوب) را ندارد.