سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کامل آزرم – کارشناس ارشد اقلیم شناسی
جمال امینی – کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
اسماعیل خوشخو – کارشناس هواشناسی ایستگاه سینوپتیک مهاباد

چکیده:

اقلیم یکی از مهمترین مولفه های محیطی است که استعداد و قابلیت تولید محصول زراعی یک منطقه به آن وابسته است لذا ارزیابی توان اقلیمی منطقه زمینه لازم را برای برنامه ریزی جهت افزایش سطح زیرکشت محصولات فراهم می کند تحقیق حاضر به منظور ارزیابی توان اقلیمی استان اذربایجان غربی با نیازهای اقلیمی کشت چغندرقند صورت گرفته است در تحقیق حاضر از داده های عناصر اقلیمی مربوط به ایستگاه سینوپتیک کلیماتولوژی و بارانسنجی موجود در سطح استان مربوط به هریک از مراحل فنولوژیکی چغندرقند استفاده شده است به منظور اولویت بندی و ارزیابی معیارها و لایه های اطلاعاتی در رابطه با هم و تعیین وزن آنها از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده شد. سپس ترکیب و تحیل فضایی اطلاعات با استفاده از مدل TOPSIS و بهره یگری از توانایی GIS صورت گرفته و لایه نهایی ارزیابی توان اقلیمی استان برای کشت چغندر قند تهیه شد.