سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا فرخیان – دانشجوی مدیریت کسب و کار DBA ، سازمان مدیریت صنعتی، شعبه شمال، آمل
فائزه سلیمانی – دانشجوی مدیریت کسب و کار DBA ، سازمان مدیریت صنعتی، شعبه شمال، آمل

چکیده:

واقعیت حاکم و اصل علمی مسلم دنیای موجود، دگرگونی و تغییر است، یکی از این تغییرات، رشد روزافزون جمعیت جهانی و افزایش مصرف در میان مردم جهان است که منجر به افزایش تقاضای غذا می شود، توسعه محصولات غذایی جدید متناسب با رفتار و سلایق مصرف کننده ها را می توان با فرصت جویی های کارآفرینانه و بکارگیری روش هایسیستماتیک در خلاقیت و نوآوری میسر نمود، یکی از زیرساخت های نوآوری، توانمندی نوآوری است که شامل مجموعه ایی از توانمندی های سازمان در ایجاد محصول، خدمت و فرآیند جدید می باشد، دراین پژوهش سعی می شود تا بر اساس پرسشنامه نسبت به ارزیابی توانمندی نوآوری در صنایع غذایی ایران (شرکت فرآورده های گوشتی کاله با ۱۰۰ نوعمحصول) اقدام شود و در هریک از ابعاد توانمندی نوآوری، وضعیت شرکت مشخص شود، بر اساس ادبیات تحقیق، مدلی با ۱۱ متغیر (ساختار سازمانی، توانمندیهای سازمانی، استراتژی سازمانی، فرهنگ سازمانی، سیستم نوآوری، مدیریت، کارکنان، کارتیمی، آموزش، بازار و ذینفعان بیرونی و قوانین) ارائه شد که در سه گروه فاکتورهای سازمانی، مدیریت نوآوریو سبک رهبری، ارتباطات محیطی طبقه بندی شدند، با استفاده از نرم افزار SPSS 22 میزان همبستگی متغیرها محاسبه و متغیرها اولویت بندی گردیدند، نتایج پژوهش نشان می دهد که فاکتورهای سازمانی، مدیریت نوآوری و سبک رهبری، ارتباطات محیطی به ترتیب بیشترین شدت ارتباط مستقیم را با توانمندی نوآوری دارند و در هریک از ابعاد، میزانتوانمندی نوآوری در حد متوسط رو به پایین می باشد.