سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش بین المللی نفت و گاز

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

صادق پیمان خواه – موسسه بنیان دانش پژوهان و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده مطالعات راهبردی
هادی نیلفروشان – سرپرست پژوهشکده مطالعات راهبردی فناوری موسسه مطالعات بین المللی ان

چکیده:

ارزیابی توانمندی تکنولوژیک یکی از ابزارهای کلیدی در فضای مدیریت تکنولوژی است که ادبیات متناظر با آن در طول سالیان گذشته بسط و توسعه فراوانی یافته است، مهمترین کاربرد این ابزار شناسایی نقاط قوت و ضعف تکنولوژیک با هدف اندازهگیری شکاف تکنولوژیک تکنولوژی است تا بر اساس آن بتوان به تدوین استراتژی و برنامهریزی تکنولوژی مبادرت نمود. البته عمده توسعه ادبیات این موضوع در سطح بنگاه بوده است؛ در سطح ملی نیز ادبیات این موضوع به جهات مختلف و از جمله به اقتضای کاربرد آن جهت رتبهبندی توانمندی تکنولوژیک کشورها و نیز تسهیل فرآیندهای مرتبط با همکاریهای تکنولوژیک بین صنایع مشابه در کشورهای مختلف توسعه یافته است؛ با این وجود، ادبیات موضوع در سطح صنعت توسعه بسیار کمی یافته است و مدلهای مناسب در این زمینه بسیار کم است. در این مقاله تلاش شده است ابعاد مساله ارزیابی توانمندی تکنولوژیک در سطح صنعت مورد واکاوی قرار گرفته و با موضوع مطالعه قرار دادن صنعت نفت و گاز ، تلاش شود چارچوبی مفهومی و کیفی جهت ارزیابی توانمندی تکنولوژیک در سطح صنعت نفت و گاز ارائه گردد.