سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا پاکروان – دانشگاه تهران، گروه اقتصاد کشاورزی، تهران، ایران
حسین مهرابی بشرآبادی – دانشگاه کرمان، گروه اقتصاد کشاورزی، کرمان، ایران
ابراهیم جاودان – دانشگاه تبریز، گروه اقتصاد کشاورزی، تبریز، ایران

چکیده:

در مطالعه ی حاضر، با استفاده از اطلاعات هزینه تولید وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶، انواع مختلف کارایی استانهای تولیدکننده ی گندم دیم با روش تحلیل پوششی داده ها محاسبه و سپس با استفاده از مدل اندرسون پترسون رتبه بندی شدند. با توجه به نتایج، مقادیر کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی، مدیریتی و مقیاس گندم دیم در کشور به ترتیب ۸۲، ۶۸ ، ۶۵ ، ۹۱ و ۹۶ درصد محاسبه شدند. بررسی اختلاف مقادیر مصرف نهادهها در شرایط فعلی و بهینه نشان داد که استان همدان و مرکزی در شرایط نامناسبی از مصرف نهادهها قرار دارد. همچنین تمامی استانهای کشور در مصرف سموم و کودهای شیمیایی غیربهینه عمل میکنند که این موضوع باید مورد توجه مسئولین قرار گیرد. بررسی انواع شاخصهای کارایی استانهای مورد مطالعه نشان میدهد که تنها در استان قزوین و گلستان تمامی این شاخصها معادل یک برآورد گردید که نشان از وضعیت بسیار مناسب این استان از نظر کارایی است. همچنین، در رتبه بندی استانها از نظر کارایی فنی، پس از استان گلستان، استان مازندران در رتبه ی دوم قرار گرفت. لذا پیشنهاد میشود که سایر استانها از برنامه ها و سیاستهای اجرایی این دو استان برای افزایش کارایی خود در زمینه تولید گندم دیم استفاده کنند.