سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدباقر فخرزاد – استادیاردانشگاه یزد
سیدمحمدرضا رزمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

این مطالعه باهدف ارزیابی فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب عوامل موثربرتوانمندسازی اموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است جامعه آماری پژوهش ۱۲۴ عضور هیئت علمی دانشگاه فردوسی هستند که براساس جدول مورگان تعداد ۸۴ نفر ازآنها بصورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند .برای جمع آوری اطلاعات ازپرسشنامه ای پایا و روا با ۹ عامل تاثیرگذار برتوانمندی اعضای هیئت لعمی و ۳۲ مولفه تبیین کننده برای آنها استفاده شد نتایج پژوهش نشان داد که بین همه عوامل موثربرتوانمندسازی اعضای هیئت علمی دروضعیت موجود و وضعیت مطلوب تفاوت معناداری وجوددارد همچنین اختلاف بین عامل اجرایی چارچوب توانمندسازی اعضای هیئت علمی دروضعیت موجود و وضعیت مطلوب بطور قابل توجهی بزرگتر ازاختلاف بین سایرعوامل دروضعیت موجود و مطلوب بدست آمد که این موضوع این عامل را دراولویت بهبود نسبت به سایر عوامل موثر برتوانمندسازی برای دانشکده مهندسی قرارمیدهد.