سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهرانگیز اکبری – گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد.
عبدالکریم چهرگانی – گروه زیست شناسی دانشگاه بوعلیسینا همدان.
فریبا محسن زاده – گروه زیست شناسی دانشگاه بوعلیسینا همدان.

چکیده:

اگر چه نفت یکی از منابع اصلی تأمین انرژی در جهان محسوب میشود اما آلودگیهای ناشی از آن در بسیاری از کشورها مشکلات فراوانی را به همراه دارد، امروزه زیست پالایش به عنوان یک تکنولوژی سبز، اقتصادی و با کارایی بالا مورد توجه قرار گرفته است. در یک مطالعه میدانی درمنطقه آلوده به نفت پالایشگاه اراک تعدادی قارچ از جمله . Acromonium sp.,Aspergillus sp از خاکهای آلوده به نفت جداسازی شد.هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد این قارچ در حذف آلودگی نفتی در شرایط آزمایشگاهی است. قارچ را در محیطهای PDA با غلظتهای ( ۲% تا ۱۰ %) نفت کشت داده، نتایج حاصله نشان داد که قارچ های . Acromonium sp. Aspergillus sp نسبت به غلظتهای ذکر شده نفتمقاوم میباشد و حتی قادر به رشد در غلظت ۱۰ % نفت نیز میباشد به منظور آزمون زیست پالایش، پس از رشد قارچها در محیطهای حاوی نفتدر پایان دوره رشد،به وسیله دستگاه سوکسوله میزان نفت باقی مانده در محیط کشت استخراج و با مقدار اولیه آن مقایسه گردید و نتایج نشان داداین قارچ ها قادر به کاهش نفت در محیط کشت میباشد و بیشترین میزان کاهش و حذف نفت برای قارچ. Aspergillus sp در محیط کشت %۱۰ نفت و برای قارچ. Acromonium sp در محیط کشت ۲%نفت مشاهده گردید. از این رو به نظر میرسد که استفاده ازآن ها برای زیستپالایش آلودگیهای نفتی بسیار مناسب میباشد. نتایج حاصله دلالت دارد که قارچ های Aspergillus sp.,Acromonium sp نقش مهمی درزیست پالایش آلودگی نفتی دارد و قادر به تجزیه نفت خام میباشد. بنابر این پیشنهاد میشود از آن ها در زیست پالایش محیطهای آلوده به نفت استفاده گردد.