سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی زارع – استادیار بخش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد فارس
فرود بذرافشان – استادیار بخش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد فار س
خداداد مصطفوی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

یکی از روشهای زراعی در مدیریت علفهای هرز، شناسایی ارقام با توانایی رقابت بالا با علفهای هرز و نیز شناسایی خصوصیات موثر در این امر جهت بهنژادی ارقام رقیب در مدیریت پایدار علفهای هرز است. بر این اساس،آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد فارس به صورت اسپلیت پلات درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی (RCBD) با ۳ تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل دو سطح علف هرز مختلف W0 عدم وجود علف هرز، w1 وجود علف هرز) به عنوان فاکتورهای اصلی و هشت رقم اصلاح شده کلزا به عنوان فاکتورهای فرعی بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات نشان داد که وجود علف هرز باعث کاهش کلیه صفات مورد بررسی بهجز طول غلاف و شاخص برداشت شد. در این تحقیق، رقم HLOYA401 بیشترین عملکرد دانه را در تیمار مخلوط با علف هرز به خود اختصاص داد و کمترین عملکرد دانه در این حالت مربوط به رقم Opera بود امادر کشت خالص کلزا ارقام HLOYA401و Okapi به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند. بنابراین در مجموع و با توجه به عملکرد خالص، عملکرد مخلوط و شاخص AWC رقم HLOYA401رقم مطلوبی تحت شرایط رقابت با علف هرز میباشد و رقم Opera نیز به عنوان رقم ضعیف شناسایی شد.