سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه اصغرنژاد – گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
بهنام امیری بشلی –
صفرعلی مهدیان –
سیدسامان سیدجعفرنظری – گروه شیمی، دانشگاه مازندران

چکیده:

افلاتوکسینها متابولیتهای ثانویه شدیدا سمی گونههای بخصوصی از قارچ آسپرژیلوسAspergillus) هستند که بدنبال رشدروی طیف وسیعی از محصولات کشاورزی و غذائی و دانه های روغنی تولید میشوند. افلاتوکسین باعث سمیت حاد و مزمن و ایجادسرطان در انسان میشود. در این بررسی به ارزیابی تولید افلاتوکسینهای۱ B و B2 ،G1 ، G2 در ۱۳ گونه قارچ به اسامی A. A. ، A. fumigatus ، A. niger، A. niveus ، A. auricomus ، A. ostianus ، A. carneus ،A. candidus ، A. ustus ،terreus A. sclerotiorum و A. awamori ، A. caespitosus ،parasiticus پرداخته شده است که در محیط کشت ارزان و ساده سیب زمینی دکستروز براثPDB) کشت گردید و به روش کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا HPLC) افلاتوکسین جداسازی و خالص- سازی شده است. ابتدا گونههای نام برده را در ۲۵ میلیلیتر محیط PDB کشت و در شرایط مشابه محیط رشد قارچ در دمای ۲۶ درجه سانتیگراد، رطوبت ۸۰ % و تاریکی به مدت ۲۲ روز نگهداری و سپس اقدام به استخراج افلاتوکسین آنها نمودیم. ترشحات توسط ۱۰ میلی لیتر کلروفرم از عصاره فیلتر شده محیط استخراج و پس از تبخیر حلال، رسوب حاصله در ۳ میلی لیتر متانول حل و فیلتر شده و به دستگاهHPLC تزریق گردیدبراساس تحلیل دادهها، از میان ۱۳ گونه قارچ آسپرژیلوس، گونهA. parasiticus بیشترین میزان افلاتوکسین را تولید نمودند. افلاتوکسینG1 در گونههای A. niveus، A. fumigatus A. carneus ، A. terreus A. niger و A. ostianus ، A. caespitosus،A. parasiticus تولید نشده است. افلاتوکسینG2 در گونههای A. ، A. niveus A. sclerotiorum و A. niger ،ostianus ا یجاد نشده و علاوه بر آن در گونه A. sclerotiorum افلاتوکسین B2 نیز تولید نشده است. دو گونه و A. ostianus A. carneus هترتیب ا فلاتوکسین۱ B و ۲ B را تولید ننموده اند. بطور کلی در گونههای بررسی شده میزان تولید افلاتوکسینB1 بیشترین و افلاتوکسین ۱G کمترین مقدار در مقایسه با انواع۲ G و ۲ B بوده است.