سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

امیر صباحی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای نظامی
محمدصادق افراسیابی راد – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

درهزاره سوم صنعت گردشگری آنچنان در توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشورها اهمیت یافته که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نامیده اند امروزه صنعتی گردشگری به عنوان بخشی مهم در اقتصاد جهانی به شمار می رودو در میان انواعمختلف گردشگری جاذبه های تاریخی فرهنگی مذهبی و طبیعی از عوامل بنیادین درت وسعه پایدار گردشگری می باشند این مقاله در پی شناخت نقاط ضعف و وقوت وارایه راهکارهایی جهت دستیابی به توسعه صنعت توریسم درشیراز با استفاده از مدل SWOT می باشد نوع پژوهش کیفی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و روش کار توصیفی تحلیلی می باشد شیراز دارای پتانسیل های بالقوه درجذب گردشگر می باشد از جمله این فرصت ها می توان به جاذبه های غنی تاریخی فرهنگی و ادبی ، مذهبی و علمی اشاره نمود. از فرصت های بالفعل شیراز دارا بودن نقش فستیوال ها و کنگره ای آن می باشد عدم هماهنگی بین سازمانی عدم تعیین ظرفیت برد فقدان طرح مدیریتی تلفیقی درجهت کنترل و هدایت صنعت توریسم عدم تبلیغات مناسب درمقیاس وسیع کمبود تجهیزات و تسهیلات شهری عدم تشکیل سازمان های جهانگردی و عدم آموزش نیروی انسانی متخصص و بسیاریا ز مواد دیگر ذکر خواهد گردید که از نقاط ضعف موجوددر صنعت گردشگری شیراز بشمار می آیند.