سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهمن فاضلی نسب – کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی

چکیده:

به منظور ارزیابی تنوع، شباهت ژنتیکی و ارتباط موجود بین برخی ارقام و لاینهای گندم ایرانی در سطح ژنوم A از ۷ آغازگر میکروستلایت استفاده شد. میانگین شاخص چند شکلی (۰/۷) و محتوای چند شکلی(۰/۶۷) برای هر آغازگر بدست آمد. شباهت ژنتیکی با استفاده از روش نی و لی محاسبه و میانگین ۰/۲۸۲ برای آن بدست آمد. بیشترین مقدار شباهت(۰/۸۳۳) مربوط به ارقام شاین و آذ ر ۲ و کمترین مقدار شباهت(۰/۰۸) بین گلستان با آذر و روشن، سرداری با نیک نژاد، نوید و طبسی و بولانی با طبسی بدست آمد. تعداد آلل تکثیر شده از سه تا هشت متغیر و میانگین ۵/۳ در هر جا یگاه محاسبه و در مجموع ۳۷ آلل شناسایی شد. ژنوتیپ های مورد استفاده در ۶ گروه مختلف قرار گرفتند که نشان دهنده مقدار تنوع بالای ژنوتیپهای ایرانی در سطح ژنوم A می باشد.