سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مصطفی آقایی سربرزه – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
محمدرضا بی همتا – عضو پاره وقت هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محسن محمدی –

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیکی وعملکرد دانه درلاینهایخالص گندم نان بومی آزمایشی با ۲۰ژنوتیپ درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار درسال زراعی ۹۰-۸۹ درمزرعه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذرواقع درکرج مورد اجرا درآمد نتایج تجزیه واریانس نشان دادکه لاینهای مورد مطالعه ازلحاظ صفات تعدادپنجه ارتفاع بوته طول سنبله طول میانگره تراکم سنبله تعدادسنبلچه درسنبله وزن دانه درسنبله وزن سنبله تعداددانه درسنبله وزن هزاردانه و عملکرد دانه تفاوت معنی دار با یکدیگر دارند تجزیه به عاملها ۱۱ متغر اولی را درغالب سه متغیر جدید سه مولفه گروه بندی نمود که درمجموع این سه مولفه ۷۱/۲۲ درصد از تغییرات کل را توجیه کردند نتایج این تحقیق نشان داد که ژنوتیپ های مورد بررسی از لحاظ این صفات دارای تنوع ژنتیکی بالای هستند که خود می تواند بعنوان مواد اولیه برای برنامه های به نژادی گندم مورد استفاده قرارگیرند.