سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

غلامرضا خلیل زاده – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزیومنابع طبیعی استان آذربایجان غرب
جواد مظفری – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
ابراهیم عزیز اف – استاددانشگاه باکو
عبداله حسن زاده قورت تپه – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزیومنابع طبیعی استان آذربایجان غرب

چکیده:

نیتروژن یکی از نهاده های اصلی در تولیدمحصولات کشاورزی است بنا بدلایل اکولوژیکی و اقتصادی گرایش به سمت سیستمهای کشاورزی پایدار و کم نهاده رو به افزایش است بمنظور ارزیابی تنوع ژنتیکی کارایی زراعی نیتروژن این آزمایش با ۱۸ ژنوتیپ گندم با دو سطح ۰ و ۲۰۰ کیلوگرم کود اوره درهکتار بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. نتایج نشانگر تنوع بالا برای صفات عملکرد دانه کارایی جذب و کارایی مصرف نیتروژ« در بین توده های بومی بود ارزیابی اثر متقابل G×N نشان داد اختلاف در سطح احتمال ۱% برای صفات عملکرد دانه، غلظت نیتروژن در کاه و کلش شاخص برداشت نیتروژن کارایی جذب و کارایی استفاده از نیتروژن و برای وزن هزار دانه غلظت نیتروژن دانه و عملکرد نیتروژن دانه در سطح احتمال ۵% وجود داشت. مقایسه میانگین عملکرد دانه ژنوتیپ های G18,G8,G6,G1 را برتر نشانداد.