سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم ذوقی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
آقافخر میرلوحی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی رحیم ملک – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
بابک بحرینی نژاد – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

آویشن دنایی گیاهی معطر، دارویی و بومی ایران است. در این پژوهش با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD تنوع زنتیکی ۲۵ ژنوتیپ جمع آوری شده از مناطق مختلف جغرافیایی کشور با ۹ پرایمر مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع ۱۰۴ نوار ایجاد شد و از این تعداد نوار ۹۵ (۹۱%) نوار چند شکلی نشان دادند. الگوی نواربندی بر اساس وجود و عدم وجود نوارها به ترتیب با عدد یک و صفر مشخص وداده ها توسط نرم افزار NTSYS (نسخه ۲/۰۲) تجزیه و تحلیل شدند . به منظور ارزیابی تشابه ژنتیکی بین نمونه ها، ضرایب تشابه مختلف مانند دایس ، جاکارد و SM محاسبه شدند و سپس آزمون تطابق مانتل با هدف گزینش بهترین ضریب تشابه انجام گرفت. در نهایت دندروگرام بر اساس ضریب تشابه جاکار د و الگوریتم UPGMA ترسیم شد. دندوگرام ایجاد شده شامل ۸ گروه که تطابق فراوانی با توزیع جغرافیایی ژنوتیپ ها داشت بود بطوریکه ژنوتیپ های متعلق به یک استان شباهت بیشتری نسبت به یکدیگر داشتند. نتایج این پزوهش نشان می دهد که تنوع زنتیکی آویشن دنایی در استان هایی که در مرکز زاگرس وجود دارند بیشتر از استان هایی است که در دامنه رشته کوه زاگرس قرار دارند.