سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد عرفانی – دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی
علی عبادی – استاد و دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران
حمید عبداللهی – استادیار موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
محمد رضا فتاحی – استاد و دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران

چکیده:

گلابی یکی از محصولات مهم میوه در خانواده رزاسه است که بیش از دو هزار سال در حدود ۵۰ کشور در مناطق معتدله مورد کشت و کار قرار گرفته است. شناسایی و بررسی تنوع ژنتیکی، اولین مرحله برای دستیابی به ارقام مطلوب در این محصول است. هدف از این تحقیق گرو هبندی ارقام مورد مطالعه گلابی بر اساس صفات کمی و کیفی مهم و تعیین فاصله ژنتیکی بین آنها بود. بدین منظور این تحقیق با ارزیابی بین ۴۷ نمونه از ژنوتی پهای گلابی اعم از گون ههای اروپایی، آسیایی و وحشی در گروه باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۷ شروع شد . در این بررس ی تجزیه کلاستر به روش وارد (Ward) و با استفاده از تمام صفات مورد بررسی صورت گرفت. ژنوتیپ های مورد بررسی در فاصله ۲۰ به سه گروه اصلی تقسیم شدند به طوری که گونه آسیایی، گونه های وحشی و گونه اروپایی در گرو ه های جداگانه قرار گرفتند. نتایج تجزیه همبستگی ساده صفات، وجود همبستگی های منفی و مثبت معنی دار بین برخی صفات مهم را نشان داد . نتایج تجزیه به عامل های اصلی نشان داد، ۹ عامل اصلی نزدیک به ۸۰ % از واریانس کل را توجیه می کند . در بین عام ل ها، فاکتور اول و دوم که بی شتر مربوط به صفات کمی مرتبط با میوه و برگ بود نزدیک به ۳۲ % واریانس را توجیه کرده است.