سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدجواد بابایی زارچ – دانشجوی دوره کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شاهد تهران
محمدحسین فتوکیان – استاد یار و عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورز

چکیده:

به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ارقام تجاری و لاین های امید بخش گندمTriticum aestivum و۳۶ رقم گندم را تهیه و تحت طرح بلوک های کاملاً تصادفی، به صورت لاین با ۲ تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد به فصل پاییز در سال زراعی ۸۹-۸۸ کشت شد. همراه با انجام عملیات زراعی، صفات تعداد روز تا سنبله دهی و گل دهی، و همچنین تعدادی از مهمترین صفات مرفولوژیک اندازه گیری و ثبت شده است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده نشان داد؛ تنوع ژنتیکی بسیار زیادی بین صفت ارتفاع بوته، تعداد ساقه در بوته، طول سنبله و وزن هزار دانه برقرار است. نتایج حاصل از همبستگی بین صفات مورد مطالعه نشان از وجود رابطه ی معنی داری بین صفت ارتفاع بوته با تعداد پنجه و طول سنبله است، اما بین ارتفاع بوته با وزن هزار دانه رابطه معنی داری برقرار نیست، صفت تعداد روز تا سنبله دهی و گل دهی با وزن هزار دانه، رابطه ی مثبتی را نشان دادند. در پایان با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها (تجزیه واریانس، مقایسه میانگین و همبستگی) ۲۱ رقم را مناسب جهت کارهای اصلاحی در آینده می توان انتخاب نمود