سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمدرضا بلندی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد،
عباداله عبادی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشه
حسن حمیدی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد
جمشید معاون – دانشگاه پیام نورکرج

چکیده:

سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) مهمترین منبع دو لپه ای در تغذیه انسان است و در جهان از نظر اهمیت غذایی مقام چهارم را داراست. تنوع ژنتیکی بر اساس نشانگرهای مختلف نقش کلیدی در عملیات اصلاح نبات دارد. دراین تحقیق الگوی پروتئینی ۲۳ رقم منتخب سیب زمینی برای تعیین تنوع ژنتیکی موجود با استفاده از الکتروفورز عمودی پروتئینهای ذخیره ای غده بر روی ژل پلی آکریل آمید به روش SDS-PAGE موردبررسی قرارگرفت. درصد پلی مورفیسم محاسبه و مقیاس اقلیدسی فاصله رقم ها بر اساس روش UPGMA بااستفاده ازنرم افزارNTsys رسم شد. همچنین فاصله ژنتیکی نمونه های مورد بررسی در نرم افزار SPSS محاسبه شد. نتایج حاصل از الکتروفورز ۲۳رقم منتخب سیب زمینی، حضور ۳۹ باند پروتئینی را در ارقام مورد مطالعه نشان داد که بیشترین تعداد باند ( ۲۳ باند) دررقم Markiz مشاهده گردید. دندروگرام حاصل نشان داد ارقام مورد مطالعه به طور کلی در ۲ گروه قابل مطالعه هستند برخی ارقام شامل Desire و Florida ، Markiz ، Savalan ،Leady rosta بافاصله ژنینیکی بیشتری سایر ارقام در زیرگروه های متمایزی واقع شدند. دو رقم Granola و Impala با یکدیگر دارای قرابت ژنتیکی بالایی۷۳/۳ درصد می باشند. همچنین مشاهده شده دوررقم Fontaneh و Savalan دارای پایین ترین درصد شباهت ۹/۱ درصد در بین رقم های مورد مطالعه نسبت به یکدیگر می باشند. در بررسی پروتئین های اصلی محلول در ارقام Arnova و Desire ،Picasso ،Oushna ،Diamant ،Savalan باند های ضعیف تری در طیف ایزومر های پروتئین پاتاتین نسبت به سایر ارقام مورد مطالعه مشاهده شد. نتایج این تحقیق نشان دهنده وجود پتانسیل بالای تنوع ژنتیکی در بین ارقام سیب زمینی می باشد.