سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم السادات سلامتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی- دانشگاه پیام نور، مرکز اصفهان
حسین زینلی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
مهدی یوسفی – گروه زیست شناسی- عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، مرکز اصفهان

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات زراعی در ۶ ژنوتیپ از گونه ارزن معمولی (Panicum miliaceum) در قالب یک طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان انجام گرفت. صفات مورد مطالعه شامل روزتا ظهورخوشه، روزتارسیدگی بذر، طول خوشه، طول خوشچه، تعداد بذر، ارتفاع بوته، تعدادبرگ، عملکرد علوفه، عملکرد دانه و وزن هزار دانه بود. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اختلاف ژنوتیپ های مورد مطالعه برای کلیه صفات در سطح احتمال ۱ درصد و برای روز تا رسیدگی بذر در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار بود. بر اساس تجزیه به مؤلفه های اصلی، پنج مؤلفه در مجموع ۸۹/۹۳ درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین کردند. بر اساس تجزیه خوشه ای، ژنوتیپها در ۳ گروه مختلف قرار گرفتند.