سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد فیضی – دانشجوی کارشناسی ارشداگرواکولوژی،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دان
منصور سهرابی – استادیار ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مه
ناصر احمدی ثانی – استادیار ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مه

چکیده:

بررسی های زیادی نشان می دهد که چرای دام باعث کاهش تنوع گونه ای می گردد، که این مطالعه با هدف شناسایی فلور گیاهی و بررسی اثرات مثبت قرق در حفظ تنوع گونه ای وشناسایی شکل زیستیگیاهان دو منطقه بر اساس طبقه بندی Raunkiaer ، در مراتع قمچیان در شهرستان مریوان انجام شد. این تحقیق به روش نمونه برداری سیستماتیک تصادفی در ۱۱ کوادرات در طول ۳ ترانسکت انجام شد. -فهرست کلیه گونه های موجود به همراه ارزش های فراوانی مربوط به هر گونه نیز ثبت گردید نتایج حاصل از برداشت های صحرایی، شناسایی تعداد ۱۸ گونه گیاهی می باشد که در عرصه قرق وتحت چرا به ترتیب۱۱ و ۳۸ گونه بود. مهم ترین خانواده های گیاهی شناسایی شده در منطقه قرق poaceae ,Brasicaceae,Asteraceae,Apiaceae,Lamiaceae ودر منطقه تحت چراpoaceae,Brasicaceae,papailionaceae,Labiaceae,Asteraceae بودند، درصدفرم های زیستی گیاهی در منطقه قرق همی کریپتوفیت ها ۱۱ % وتروفیت ۲۲ %بوده در منطقه تحت چرا همی کریپتو فیتها ۸۸ % و تروفیت ها ۳۱ % در منطقه غالب بودند. جهت محاسبه تنوع ومقایسه آن در دو منطقه با استفاده از شاخص های عددی از نرم افزار Ecological Methodology استفاده شد. نتایج نشان داد که عرصهقرق در تمامی شاخص های عددی از نظر غنا، یکنواختی وتنوع گونه ای بیشتر از عرصه تحت چرا بوده، و هر دو منطقه تحت چرا و منطقه قرق از لحاظ شاخص های یکنواختی پایین بودند که نیاز به احیای آنها نشان می دهد.