سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هدا بهبودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش ترویج و آموزش کشاورزی دانش

چکیده:

این تحقیق شامل مطالعه فلور و بررسی تنوع زیستی گیاهی پارک ملی تندوره واقع در شمال استان خراسان رضوی و جنوب غربی شهرستان درگز است. این منطقه با ارتفاع متوسط ۱۶۱۶ متر، وسعتی معادل ۷۳۴۳۵ هکتار ، بین عرض جغرافیایی ۳۷ و ۳۳ و طول جغرافیایی ۵۸ و ۵۴ قرار گرفته است. با توجه به شرایط زیست محیطی تنوع اکولوژیکی و ترکیب پوشش گیاهی ، منطقه از نظر فلورتیک و اکولوژیک مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی بعمل آمده نشان داد که در منطقه مورد مطالعه گونه گیاهی متعلق به ۱۲۲ رده و ۳۷ خانواده وجود دارد از عمده ترین خانواده گیاهی منطقه ، غلات Gramineae) چغندریان Brassicaceae) کاسنی Compositeae) چتریانUmbelliferae) را می توان نام برد . از نظر شکل زیستی ۴۸ درصد تروفیتها، ۳۴ درصد همی گرییتوفتیها، ۱۳ درصد فانروفیتها ۷/۴درصد کافه فیتها تعلق دارد. در این بررسی عدد تنوع از جمله غنای گونه ای ، یکنواختی و تنوع گونه در بخشهای مختلف پارک ملی تندوره محاسبه گردید