سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا ویس کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه لرستان، دانشکده کشاورزی
بابک پیله ور –
جواد سوسنی –
غلامحسین ویسکرمی –

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی تنوع زیستی در جهات مختلف جغرافیایی است. با استفاده از روش آماربرداری تصادفی قطعات نمونه برداری در منطقه مستقر گردید و در داخل هرقطعه، نوع گونه های درختی به همراه درصد تاج پوشش آنها اندازه گیری و ثبت شد. در مجموع تعداد ۵۴۱ گونه گیاهی از ۵۵۱ جنس و ۲۳ خانواده شناسایی شد. سپس تعداد پلات های موجود در جهات جغرافیایی مشخص گردید. تحلیل داد ها به کمک شاخص های تنوع شانون وینر و سیمپسون و یکنواختی اسمیت وو – ویلسون با استفاده از نرم افزار Ecological Methodology انجام گرفت همچنین تعداد گونه های موجود در هر پلات به عنوان غنای گونه ای در نظر گرفته شد. برای برسی اختلافات کلی در جهات مختلف جغرافیایی از آنالیز واریانس یک طرفه و از آزمون دانکن نیز برای مقایسه چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که تأثیر جهات مختلف جغرافیایی بر تنوع، غنا و یکنواختی پوشش علفی معنی دار است و غنا در دامنه های جنوبی بالاتر از دامنه های شمالی، شرقی و غربی می باشد. همچنین شاخص یکنواختی اسمیت و ویلسون و شاخص تنوع سیمپسون در دامنه های شرقی بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است. در دامنه های غربی مقدار شاخص تنوع شانون وینر بیشترین مقدار را دارد