سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آزاده فاتح – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد
رحیم علیمحمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

تنش های غیر زنده محیطی، به ویژه تنش های خشکی و شوری از عوامل عمده کاهش محصول آویشن محسوب می شوند. عمدده ترین تاثیر تنش های شوری و خشکی مانند سایر تنش ها، جلوگیری از رشد گساه و کاهش ماده موثر گساه دارویی می باشد. آویشن گیاهی است چند ساله متعلق به تیره نعنا که در صنایع مختلف دارو سازی استفاده می گردد. این تحقیق باری برسی تنش های شوری در ۳ سطح غلظت های ۰ و ۵۰ و ۱۰۰ میلی مول در لیتر کلرید سدیم و خشکی در ۳ سطح ۰ و ۰/۱۹- و ۰/۴۱- فشار اسمزی بر حسب مگا پاسکال بر روی جوانه زنی آویشن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در سال ۱۳۸۸ انجام شد. این تحقیق بر اساس این تحقیق بر اساس آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در ۴ تکرار انجام شد. پس از اتمام جوانه زنی درصد جوانه زنی ،‌سرعت جوانه زنی ، بنیه یا انرژی رویشی بذر، طول ساقه چه و ریشه چه و نسبت طول ریشه چه به ساقه چه اندازه گیری شد. با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمایش،‌تنش خشکی و تنش شوری به طور معنی داری درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و بنیه یا انرژی رویشی بذر را کاهش داد. همچنین نتیاج بدست آمده از ازمایش نشان داد که طول ساقه چه و طول ریشه چه با افزایش سطوح مختلف تنش خشکی و شوری کاهش معنی داری پیدا می کنند. نیز با توجه به نتایج این بررسی مشاهده شد که بجز در صفت سرعت جوانه زنی،‌بنیه یا انرژی رویشی بذر، طول ساقه چه و طول ریشه چه در سطح احتمال ۱ درصد و برای صفت نسبت طول ریشه چه به ساقه چه در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار بود.