سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آزاده فاتح – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد
رحیم علیمحمدی – عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

تنشهای غیر زنده محیطی، به ویژه تنشهای خشکی و شوری از عوامل عمده کاهش محصول آویشن محسوب میشوند. عمدهترین تاثیر تنشهای شوری و خشکی مانند سایر تنشها، جلوگیری ازرشد گیاه و کاهش ماده موثره گیاه دارویی میباشد. آویشن گیاهی است چند ساله متعلق به تیره نعناع که در صنایع مختلف داروسازی استفاده میگردد. این تحقیق برای بررسی تنش های شوری در ۳ سطح ۰-/ ۰- و ۴۱ / ۵۰ و ۱۰۰ میلی مول در لیتر کلرید سدیم و خشکی در ۳ سطح ۱۹ ،۰ ، غلظت های ۰فشار اسمزی بر حسب مگاپاسگال بر روی جوانه زنی آویشن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در سال۱۳۸۸ انجام شد. این تحقیق بر اساس آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در ۴ تکرار انجام شد. پس از اتمام جوانه زنی درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، بنیه یا انرژی رویشی بذر، طول ساقه چه و ریشه چه و نسبت طول ریشه چه به ساقه چه اندازهگیری شد. با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمایش، تنش خشکی و تنش شوری به طور معنی داری درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و بنیه یا انرژی رویشی بذر را کاهش داد. همچنین نتایج بدست آمده از آزمایش نشان داد که طول ساقهچه وطول ریشهچه با افزایش سطوح مختلف تنش خشکی و شوری کاهش معنیداری پیدا میکنند. نیز باتوجه به نتایج این بررسی مشاهده شد که بجز در صفت سرعت جوانه زنی اثر متقابل بین سطوح مختلف خشکی و شوری برای صفات درصد جوانه زنی، بنیه یا انرژی رویشی بذر، طول ساقه چه و طول ریشه چه در سطح احتمال ۱ درصد و برای صفت نسبت طول ریشه چه به ساقه چه در سطح احتمال ۵درصد معنیدار بود.