سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ویدا آتشی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
محمود شفاعی بجستان – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

جریان حلزونی دررودخانه ها عامل عمده فرسایش قوس خارجی و رسوبگذاری قوس داخلی است و اصلاح آن با روشهای مختلفی میسر است که میتوان به سرریز W اشاره کرد درتحقیق حاضر قدرت جریان و تنش برشی درقوس ۹۰درجه تند درشرایط با بدون حضور سرریز W بررسی شده است نتایج نشان میدهد تنش برشی بدون بعد درحالت بدون سرریز درعددفرود ۰/۱۷و۰/۴ بترتیب برابر ۱/۱۹ و ۵/۴۷ درمقطع ۳۰درجه می باشد که با سرریز این پارامتر درهمین شرایط بترتیب معادل ۱/۱۶و۴/۰۷ می باشد.