سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سپیده اعتدالی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
جواد گیوی – دانشیار گروه خاکشناسی،
محمدرضا نوری – استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

به لحاظ محدودیت منابع بخصوص آب، شناسایی و ارزیابی تناسب اراضی با الگوی کشت رایج در هر منطقه خصوصاً مناطقی که دچار بحران کمبود آب م ی باشند ضرورت دارد چرا که عدم تناسب منابع با الگوی کشت موجب افت راندمان کارائی منابع می گردد. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی تناسب اراضی و تعیین پتانسیل تولید ذرت علوفه ای در دشت شهرکرد انجام شده است. بدین منظور ابتدا به کمک داده های اقلیمی و هواشناسی و با استفاده از مدل واگنینگن پتانسیل تولید کشت فاریاب ذرت علوفه ای محاسبه و سپس ارزیابی تناسب واحدهای مخت لف اراضی برای کاشت این محصول با روش پارامتریک صورت گرفت . نتایج این بررسی نشان داد که منطقه شهرکرد برای کاشت ذرت علوفه ای دیم نامناسب است زیرا دوره رشد این محصول بر دوره رشد منطقه ( ۱۷ اردیبهشت ماه – ۱۴ آب ان) منطبق نمی باشد و در این منطقه برای کشت فاریاب ذرت علوفهای محدودیت اقلیمی وجود دارد . ارزیابی تناسب تک تک واحدهای اراضی با روش پارامتریک نشان داد که تمامی واحدهای اراضی منطقه برای کاشت ذرت علوفه ای در کلاسS3 تناسب بحرانی ) قرار گرفتند . لذا با توجه به محدودیت منابع آب، کشت این محصول در منطقه مذکور توص یه نمی شود