سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

افسانه سبحانی جهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدامیر دلاور – استادیار دانشگاه زنجان
کامران افتخاری – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب کرج
عباسعلی دماوندی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب زنجان

چکیده:

کشاورزی در هر کشور و برای هر محصول نهایتا به نقطه ای خواهد رسید که دیگر قادر نخواهد بود افزایش عملکردی داشته باشد. بنابراین شناخت توانمندی های اراضی و اختصاص آن ها به بهترین و سود آورترین نوع بهره وری از جایگاه ویژه ای برخوردار است .بنابراین، برنامه ریزی برای استفاده بهینه از اراضی موجب می شود تا ضمن حداکثر بهره وری، هر زمینی برای استفاده آیندگان نیز مورد حفاظت قرار گیرد. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصول زیتون در حاشیه رودخانه قزل اوزن در منطقه طارم می باشد. این منطقه به مساحت ۵۰۰۰ هکتار درقسمت شمال شرقی استان زنجان واقع شده است. خاک های مورد مطالعه در دو رده اریدی سول و انتی سول قرار گرفته و افق های آهکی، گچی و کمبیک در طی مطالعات صحرایی شناسایی شدند. کلاس اقلیم بر اساس آمار ایستگاه های هواشناسی گیلوان و آببر مناسب(S2) تعیین گردید، و مهمترین خصوصیات محدود کننده اراضی شامل سنگریزه، عمق خاک، میزان گچ، شیب، میکروریلف و درجه سیلگیری تعیین گردید. در روش محدودیت ساده ، روش تعداد و شدت محدودیت و پارامتریک واحد های مجزا شده دارای تناسبS1 ،S2 و S3 جدا گردید