سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
احمد جلالیان – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
ناصر هنر جو – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
عبدالرضا مهاجری – کارسناس ارشد اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

بیش از ۸۶/۱ میلیون هکتار یا نیمی از سرزمین ایران را مراتع تشکیل میدهد و این خود لزوم واهمیت پژوهش و تحقیقات در جنبه های مختلف مرتع را نشان میدهد که متأسفانه در مطالعات منابع طبیعی توجه کمی به آن شده است. ارزیابی تناسب اراضی مرتعی از موارد مهم در مدیریت آن به شمار میرود. هدف از این تحقیق ارزیابی تناسب اراضی جهت مرتع به روش ککم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرفیایی در بخشی از حوزه سد قره آغاج سمیرم، که در مختصات جغرافیایی۵۱ درجه و ۳۰ دقیقه، طول شرقی و۳۱ درجه و ۲۵ دقیقه تا ۳۱ درجه و ۳۹ دقیقه عرض شمالی قرار گرفته، می باشد. اجزاء واحدهای اراضی بعنوان واحدهای همگن کاری تعیین شدند و پس از مطالعات میدانی و جمع آوری داده های مختلف مورد نیاز اجرای مدل ککم و مدلسازی آن و ورود آنها به سیستم اطّلاعات جغرافیایی و ساخت یک بانک اطّلاعات اراضی و لینک آن به دادههای مکانی، بر اساس تعاریف موجود در مدل با استفاده از توابع مختلف GIS و تجزیه و تحلیل جدولی، نقشه های تناسب اراضی جهت چرای دام تولید گردید. نتایج حاصل از مدل نشان داد خصوصیات فیزیکی خاک از جمله شیب زیاد، بافت سطحی، فرسایش و کم بودن درصد پوشش گیاهی به دلیل چرای مفرط و بیشتر از ظرفیت، مهمترین عوامل محدودکننده وکاهش دهنده تناسب اراضی مراتع این بخش از حوزه آبخیز سد قره آغاج میباشند